چهارشنبه

[...]

چاقو از پشت بخوری یا از جلو بخوری چه اهمیت دارد؟ مهم این است که خودت را کشان‌کشان روی زمین بکشی، تا برسی جایی که بتوانی تکیه بدهی؛ تا آرام‌آرام خون‌ت برود و تمام شود. ولی فکر می‌کنم این هم مهم نیست. مهم این است که هر چه زودتر تیتراژ بالا بیاید و چراغ‌ها روشن شود و آدم‌ها از سالن بیرون بزنند.
پشتِ پرده امّا، خون توست که آرام‌آرام می‌رود و می‌رود و می‌رود.

۴ نظر: