سه‌شنبه

...

ماه‌ها پیش زور زدم، بالا و پایین پریدم که بدبخت یعنی چی و یعنی کی.
معنی کلمه‌ها تغییر می‌کند. معنی‌ها می‌روند و می‌آیند و هر لحظه به شکلی درمی‌آیند. چیزی که می‌ماند سنگِ کفِ رودخانه است. 
ام‌روز صبح به این نتیجه رسیدم که بدبخت کسی ست که نمی‌داند از چی رنج می‌کشد. در رنجِ دایم است. بدبخت سنگِ کفِ رودخانه است.