شنبه

بعضی از فیلم‌سازها از کجا می‌فهمند؟

انگار قرار است توی بعضی از فیلم‌ها، یکی باشد که با صورت‌اش، با حرف‌هایش، وقتی که می‌خندد، وقتی که غم‌گین می‌شود، تو را یاد کسی بیاندازد. کسی را برایت زنده کند. از چراغ بیرون بیاید. تیتراژ پایانی که بالا می‌آید دوباره او می‌رود. می‌میرد. توی چراغ برمی‌گردد.