پنجشنبه

...

مُزمن‌ها، ماشین‌هایی اند که توی‌شان عیبی برداشته که نمی‌شود تعمیرش کرد. عیب‌های کهنه‌یی که سال‌های متمادی سرِ صاحب‌شان را به سنگ زده‌اند.

[پرواز بر آشیانه‌ی فاخته، کن کیسی، ترجمه‌ی سعید باستانی، نشرِ نیل، چاپِ دوّم، ۱۳۵۷]