جمعه

...

زمان خیلی سریع می‌‌گذرد.‌ زمان برای‌هیچ‌کس صبر نمی‌کند. زمان مَرهم هر دردی است. چیزی که همه‌ی ما به‌ش احتیاج داریم، زمان بیش‌تر است. زمان برای بلند شدن. زمان برای فراموش کردن. «زمان».