دوشنبه

...

هیس‌‌‌س‌‌س‌‌س‌‌س‌‌س‌‌... ساکت باشید لطفن. اذیّت‌ام نکنید. احساسِ خوبی ست. دارم بهِ‌ش فکر می‌کنم.