یکشنبه

...

نزدیکِ ساعت نهم، مسیح با صدای بلند فریاد برآورد:
ایلی... ایلی... لَمّا سَبَقْتَنی؟
خدای من، خدای من، چرا مرا تنها گذاشته‌ای؟

[انجیل متّا، ۴۶:۲۷]