دوشنبه

...

نبردهای روحی، دستاورد تنهایی ست.

[سرگذشت آدل ه (L'Histoire d'Adèle H)، فرانسوا تروفو، ۱۹۷۵]