پنجشنبه

...

این همه روایت، حکایت، پند و اندرز و حدیث و آیه وجود دارد که نشان می‌دهد آدمی در مواجهه با مرگ باید چه کند امّا دریغ از یک خط، یک نوشته که به‌ت بگوید چگونه باید به زندگی‌ات ادامه بدهی.