پنجشنبه

دردی مثلِ دردِ سوزن

علی: دستِ انسان سی‌وهفت استخون داره. بعضی میمون‌ها بیش‌تر دارن. گوریل سی‌ودو تا داره، هر انگشتش پنج تا. مالِ آدم سی‌وهفت تا ست. اگه یکی از بازوهات یا پاهات بشکنه، استخونا با یه پیوند آهکی به‌هم جوش می‌خورن. حتّا ممکنه بازویا یا پای شما از قبل هم قوی‌تر بشه. امّا اگه دستت بشکنه، هیچ‌وقت مثلِ روزِ اوّلش نمی‌شه. تو هر مبارزه و تو هر ضربه، این موضوع یادت باشه. مراقب خودت باش. تو آینده اون درد دوباره برمی‌گرده. دردی مثلِ دردِ سوزن، مثلِ جای بریدگی شیشه.

[زنگار و استخوان (Rust and Bone)، ژاک اودیار، ۲۰۱۲]

+ دست = دِل