جمعه

...

گاه می‌گویم فغانی برکشم،
باز می‌بینم صدایم کوته ست.

[کاوه یا اسکندر، مهدی اخوان ثالث، از دفترِ شعرِ «آخرِ شاه‌نامه»، نشرِ زمستان، ۱۳۸۹]

+ ابتدای این شعر، اخوان از کتاب «شکارِ سایه» ابراهیم گلستان این جمله را نوشته:
«رفتم تماشای آتش‌بازی، باران آمد، باروت‌ها نم برداشت.»