دوشنبه

وصفِ حال

هم‌چون کسی که در یک کشتی شکسته از تیرکی در حالِ سقوط آویزان شده باشد. امّا شاید او از آن‌جا نشانه‌ای به رهایی را باز یابد.
از نامه‌ی والتر بنیامین به گرشوم شولم/ ۱۷ آوریل ۱۹۳۱

[خاطرات ظلمت -درباره‌ی سه اندیش‌گر مکتب فرانکفورت: والتر بنیامین، ماکس هورکهایمر، تئودور آدورنو، بابک احمدی، نشرِ مرکز، چاپِ اوّل، ۱۳۷۶]