چهارشنبه

یک سکانس

سیمون با چمدانی از موّاد مخدر از هتل بیرون می‌آید. خیابان‌های اطراف خالی ست. کتی با اتومبیل می‌آید و آن‌سوی خیابان می‌ایستد. سیمون به سمت او حرکت می‌کند.
- سیمون وایسا.
برمی‌گردد. کمیسر ادوارد کولمن با اسلحه‌ای در دست، ایستاده است. سیمون نگاهی به آن‌سوی خیابان می‌کند.
- وایسا سیمون. راهِ فراری نداری.
سیمون دستش را داخل بارانی‌اش می‌کند. کولمن به سرعت شلیک می‌کند. سیمون می‌افتد. کولمن به سمتِ او می‌دود. موراند همکار او نیز بالای سرِ سیمون می‌رسد. موراند دست داخلِ بارانی سیمون می‌بَرد.
- اسلحه نداره. زود شلیک کردی.
- من از کجا می‌دونستم می‌خواد خودکشی کنه.
کولمن و موراند سوار ماشین می‌شوند. کولمن اتومبیل را می‌راند و موراند در کنارش. دوربین از روبه‌رو این دو را نشان می‌دهد. بی‌سیم اتومبیل زنگ می‌خورد. جواب نمی‌دهند. موراند به کولمن آدامس تعارف می‌کند. کولمن سر تکان می‌دهد. سکوت. کلوزآپ کولمن. تیتراژ پایانی کنار صورت کولمن بالا می‌رود.

پلیس [Un flic]
سناریست و کارگردان: ژان پی‌یر ملویل
بازیگرها:
آلن دلون: کمیسر ادوارد کولمن
ریچارد سِرِنا: سیمون
کاترین دونوو: کتی
پْل کراچت: موراند
۱۹۷۲/ ۹۸ دقیقه/ فرانسه