یکشنبه

...


- عکس: بازار تهران، ورودیِ سبزه‌میدان، شامِ غریبان، ساعت شش عصر.
ترکی می‌خواند. نمی‌فهمیدی چی می‌خوانَد امّا خوب می‌خواند. روضه، پدرِ آدم را درمی‌آورد. ترکی‌اش خب بیش‌تر. می‌روی یک گوشه، خودت را توی خودت جمع می‌کنی و بعدش خودت می‌دانی حرفِ حسابت چیه. خلاصه، خوش گذشت.