سه‌شنبه

...

می‌گویند اندوه پنج مرحله دارد. انکار، خشم، آشفتگی، افسردگی و پذیرش. برای همه سَروتهِ همه‌ی این مراحل یکسان است. ابتدا منکر می‌شوی و بعد در آخر، وقتی خسته شدی از انکار، آن را می‌پذیری. بعضی‌ها خشمگین می‌شوند و برخی آشفته و عدّه‌یی افسرده. افسرده که هستی...