پنجشنبه

...

می‌خواستم ای‌میل بزنم بگم، نشد. این‌جا بخون: پاشو بیا...

[بلاگ تنها جایی ست که آدم هنوز خودش است. این را من نمی‌گویم، بزرگی می‌گوید.]