جمعه

...

تو را می‌بایست آمدن به زیارت، بی‌آن‌که بفرستند. عشق این باشد.

مقالات شمس، شمس‌الدّین محمد تبریزی، ویرایشِ متن جعفر مدّرس صادقی، نشرِ مرکز، چاپ اوّل، ۱۳۷۳