پنجشنبه

...

تو بخوان نغمه‌ی ناخوانده‌ی من
ارغوان، شاخه‌ی هم‌خونِ جدا مانده‌ی من

[هوشنگ ابتهاج، دفتر آهی و راهی، نشرِ سخن، ۱۳۸۸]