یکشنبه

...

کسی می‌خواستم از جنسِ خود که او را قبله سازم و روی به او آرَم. که از خود ملول شده بودم. تا تو چه فهم کنی از این سخن که می‌گویم که «از خود ملول شده بودم.» اکنون، چون قبله ساختم، آن‌چه من می‌گویم فهم کند و دریابد.

مقالات شمس، شمس‌الدّین محمد تبریزی، ویرایشِ متن جعفر مدّرس صادقی، نشرِ مرکز، چاپ اوّل، ۱۳۷۳