دوشنبه

باران ببار. این بُخلت برای کیست؟

انتظار چیزهای کوچک.  جملاتی حتّا با کم‌ترین کلمه‌ها. حتّا شده با یک، نمی‌دانم اسم‌اش چیست... آهان، همان اسمایل. خب نباید منتظر معجزه بود. حتّا در اندازه‌ی یک چرخش، یک جهش، یک این‌طرفی یا یک آن‌طرفی.