یکشنبه

...

"چون خود را به دست آوردی، خوش می رو! اگر کسی دیگر را یابی، دست به گردنِ او در آور و اگر کسی دیگر نیابی، دست به گردنِ خوبشتن درآور!"

مقالاتِ شمس، شمس‌الدّین محمّد تبریزی، ویرایشِ متن از جعفر مدرّس‌صادقی، چاپِ اوّل، ۱۳۷۳