جمعه

...

درمانِ برخی از دردها، قرص و دارو نیست. طبیب نمی‌خواهد. درمانش؟ باید کِز کرد. سکوت کرد. رفت. رفت و گوشه‌یی خفه‌خون گرفت.