شنبه

...

ورقی فرض کن، یک روی در تو، یک روی در یار، یا در هر که هست. آن روی که سویِ تو بود خواندی، آن روی که سویِ یار هم بباید خواندن.

مقالاتِ شمس، شمس‌الدّین محمّد تبریزی، ویرایشِ متن از جعفر مدرّس‌صادقی، چاپِ اوّل، ۱۳۷۳