شنبه

عصرِ شنبه

- خوبی؟
- با چیزی که بهِ‌ش می‌گن خوب بودن، خیلی فاصله دارم.

قصّه‌های عامّه‌پسند [Pulp Fiction]، کوئنتین تارانتینو، ۱۹۹۴