شنبه

حکایت -۳

در «دائره‌المعارف شیطان» برای معنی عبارت "طفره رفتن" آمده: «به دوستی که از شما درباره‌ی زیبایی‌ دخترش سؤال کرده، گفتن این‌که: چشم‌های قشنگی دارد.» و کنارِ کلمه‌ی "قمارباز" نوشته شده: «مرد».
[دایره‌المعارف شیطان، امبروز پیرس، ترجمه‌ی مهشید میرمعزّی، نشرِ مروارید، چاپِ اوّل، ۱۳۸۰]

پی‌نوشت: این حکایت برود برسد به دستِ صاحبش. تا باشد اخم‌هایش وا شود.