پنجشنبه

:-<|

تركيبِ عربی‌‌ـ فارسى دِق كردن (از غصّه مُردن) به بيانِ ام‌روزى معادلِ پايين آمدن قدرتِ دفاعى بدن، در نتيجه‌ی كاهشِ سوخت‌وساز، در نتيجه‌ی‌ افسردگیِ ممتد است.

از مقاله‌ی «ظهور، صعود و معضلات جان‌کاه»، نوشته‌ی محمّد قائد