چهارشنبه

یک معادله‌ی ساده‌ی بی‌هیچ مجهولی

حال‌ت بد باشد، حالِ من هم بد است. حال‌ت خوب باشد، حالِ من هم خوب است. [واقعی]