پنجشنبه

...

مادربزرگ: آی، آی، آی! قلبت شیکسته.
[هامون (فیلمنامه)، داریوش مهرجویی، انتشاراتِ زمانه، چاپ اوّل، بهار ۱۳۷۱]