شنبه

گاوخونی

آخر هفته که بشود، اگر بشود، می‌خواهم بروم گاوخونی. چادری بزنم و چند روزی آن‌جا بمانم. لیستی نوشته‌ام و بالایش نوشته‌ام "وسایل مورد نیاز". از چادر و پتو و زیرانداز گرفته تا کتری و قهوه و قلّابِ ماهی‌گیری. می‌خواهم بروم گاوخونی. پیش از این یک‌بار بیشتر نرفتم. این‌بار می‌خواهم خوب بهِ‌ش دقّت کنم. ظرایفش را دریابم که شاید تنها گاوخونی بتواند حالِ من را عوض کند.